منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید

هدایای تبلیغاتی

مزایای نمایشگاهها

هدایای تبلیغاتی و حضور بهینه تر در نمایشگاه

نمایشگاه هدایاى تبلیغاتى در کنار غرفه سازی یــک ابزار نفوذ و بازاریابــى اســت که مثــل دیگر ابزارهــا در چارچــوب اســتراتژى بازاریابــى یــک مجموعــه تعریف میشــود.

هدایاى تبلیغاتى

برخورد غیراســتراتژیک با این عنصــر تبلیغاتى باعث اتلاف هزینه و انرژى شــده و حتى ممکن است کارکردى ضد تبلیغ پیدا کند. متخصصــان حرفــهاى بازاریابى در ایران بر این باورند هدایاى تبلیغاتى در فرهنگ مخاطبان ایرانى جایگاه ویژهاى دارد.در فضاى غرفه سازی و نمایشــگاههاى ایران ایــن عنصر اهمیــت دوچندانى مىیابــد، بازدیدکنندگان و مخاطبــان در غرفه ها، هدایــاى تبلیغاتى نمایشــگاهى را یک جز جدایى ناپذیر حضور نمایشــگاهى میدانند.اگرچه در نگاه نخست هدیه تبلیغاتى در مقایسه با کل فرآیند حضور در نمایشگاه و داشتن غرفه ای زیبا چندان به چشم نمیاید اما برخورد غیرحرفهاى بــا آن از عیار موفقیت یک غرفه و حضور در  نمایشــگاهى میکاهد.

بــراى تــدارک هدایــاى تبلیغاتى مناســب دو گام وجود دارد:

نخست، شــناخت گروههاى مختلف مخاطبان

دوم، ویژگی هاى هدایاى مناسب

مخاطبان غرفه نمایشگاه مخاطبان یــا بازدیدکنندگان نمایشــگاه در ۳ ســطح دســته بندى میشــوند:

دســته نخســت گردشــگران نمایشــگاهى هســتند، عارضهاى که بیشتر در ایران دیده میشــود؛ افرادى که با هدف گردش و تفریح به نمایشگاه میایند. یکى از سرگرمی هاى این افراد دریافت کاتالوگ، اشــانتیون و هدایاى تبلیغاتى است. وجود گروه گردشگران یا گردشگرهاى نمایشگاهى یک واقعیت غیرقابل انکار در نمایشــگاه هاى ایران است، که نیازمند برخورد و بررسى کارشناسى است، اما تا زمانى که وجود دارد لازم است غرفه داران براى آن برنامه داشته باشــند.

دسته دوم مخاطبان، بازدیدکنندگانى هستند که بنــا بر هدفى تخصصــى و حرفه اى به غرفه یک شــرکت مراجعه مىکنند.

دسته ســوم مهمانان ویژه هستند که بر پایه دعوت و درخواست غرفه داران به غرفه مى آیند.

ویژگىهاى هدیه تبلیغاتى نمایشگاهى بر پایه دســته بندى گروه مخاطبان نمایشــگاهى، بهتر است هدایاى تبلیغاتى نیز در ۳سطح تعریف شوند.

سطح نخست هدایاى عمومى است.هدایاى سبک و کم حجم و ارزان قیمت که تیراژ به نســبت بالایى هم دارد. این هدایا اگرچه کاربرد رفع تکلیف و رهایى از گرفتارى گردشگران نمایشگاهى دارند اما باید مراقب عوارض و آسیبهاى آن باشیم، یک هدیه تبلیغاتى در هر سطحى نباید به شأن و اعتبار شرکت خدشــه وارد کند، چه در این حالت اساسا کارکرد ضد تبلیغ پیدا می کند، از ســوى دیگر این هدیه نباید باعث هجوم و جلب توجه گردشــگران نمایشگاهى شــود.

هدایــاى اصلى هر غرفه براى دســته دوم و ســوم بازدید کنندگان یعنى مخاطبان تخصصى و مهمانان ویژه درنظر گرفته میشوند.

این هدایا نیز اگر چه از دید ارزش مادى و اعتبار معنوى در دو سطح مختلف قرار می گیرند و به طبع تیراژ متفاوتى هم دارند. اما براى تهیه آنها اصول مشترکى وجود دارد.

قیمت و بهاى هدیه از یک ســو میزان هزینه تمام شده باید در سطح بهینه باشــد از ســوى دیگر ارزش و کیفیت هدیه باید در شأن مجموعه باشد.

متفاوت بودن تفاوت و تمایز، یکى ویژگى مهم در رقابت است، امروزه محصولات مختلفــى در بازار موجود اســت که به عنوان هدیه تبلیغاتى عرضه میشــود که بســیارى از شرکتها بــا نگاه غیراســتراتژیک بــا صرف هزینــه از همین هدایا اســتفاده می کنند و فقط به ثبت عنوان تجارى خود روى این محصولات بسنده می کنند و درنتیجه هدیه تبلیغاتى یک مجموعه در میان شمار زیادى هدیه تبلیغاتى مشابه از شرکتهاى دیگر به دســت مخاطب مىرسد و نه تنها جلــوه خاصى پیــدا نمی کند، بلکــه فراتر از ســطح نیاز مخاطب است و به کار او نمی آید.

یــک مدیر روابــط عمومــى و تبلیغــات توانمند براى دســتیابى بــه یک هدیــه تبلیغاتــى متفــاوت و کارآمد برنامه ریــزى میکند.

تولید یک هدیه تبلیغاتى انحصارى، متناسب با کارکرد مجموعه که صرفه اقتصادى هم داشته باشد، یک حالت ایده آل است اما گاهى یک جستوجوى ساده ما را به هدف میرساند، از یک محصول آماده بدون پیش فرض تبلیغاتى، می توان بهره تبلیغاتى گرفت.

کاربردى بودن یا مصرفى بودن هدایــاى تبلیغاتــى بــا کارکردهــاى مختلــف عرضه میشوند.

ارائه یک هدیه تبلیغاتى با کاربرد تزئینى صرف یک ریســک به شــمار می آید، اما چنانچه هدیه جداى از شــاخص زیبایى، کاربردى هم باشد، ضریب ارزشمندى و احتمــال بکارگیرى آن افزایــش می یابد.

ارائه یک ابزارک یا گجت با کارکردى متناســب بــا اهداف و زمینه فعالیت شــرکت می تواند نام آن مجموعه را به عنوان یک شرکت پیشرو در ذهن مخاطب ثبت کند.

یک هدیــه مصرفى، به طبع کارکرد محدودى دارد، اما اگر هدیه شــما نمونه محصول یک شرکت باشد و مصرف آن باعث جلب مخاطب شــود، اهــداف کمپین تبلیغاتى شما محقق می شــود. نمونه چاشــنى هاى مواد غذایى یا چاى، ســرویس اینترنــت و.. موارد متداولى هســتند اما ارائه یک چراغ روشــنایى با فنــاورى جدید به عنوان یک نمونه تبلیغاتى هم دریچــهاى جدید پیش روى مخاطب می گشاید.

تناسب با کارکرد و زمینه فعالیت شرکت یک هدیه تبلیغاتى عمومى در هر ســطحى که باشــد، از یک خودکار و جاســوئیچى ارزان و ساده تا سررسید و عطر و ادوکلنهاى گران قیمت، ساعتهاى مچى گران بها، تبلت و حافظه هاى جانبى و… لزوما براســاس کارکرد یک مجموعه نیســتند بنابراین زمینه فعالیت آن شرکت را به مخاطــب یادآورى نمیکند، اما ارائه ظرف نگهدارى چاى یا قهوه، یک چایســاز مســافرتى براى یک تولیدکننده چــاى و قهوه، یک چراغ مطالعه براى یک شــرکت فعال در زمینــه روشــنایى و موارد از این دســت نمونه هایى از هدایاى تبلیغاتى کاربردى متناســب با کارکرد شرکت است.

زیبا بودن زیبایى همیشــه از ویژگىهاى مهم یک غرفه نمایشگاهی و  محصولات آن است، گاهــى یک محصول بــه خودى خود زیباســت اما وقتى نشــان تجارى یک شــرکت به صورتى نامناسب و به دور از سلیقه روى آن ثبت می شود، آن را از ریخت میاندازد.

وزن و حجم هدیه سبک بودن وکوچک بودن مولفه مهمى به شمار می آید. زحمت و هزینه حمل و نقل هدایا و فضاى نگهدارى هدایا در غرفه نمایشگاهى نــکات درخــور توجهى هستند.از سوى دیگر حمل و نقل یک هدیه سنگین و حجیم بــراى مخاطبان یک نمایشــگاه و به ویــژه مهمانان ویژه نه تنها با ســختى همــراه است که گاه از شأن و منزلت آنها میکاهد.اگر نمایشگاه در شهر یا کشور دیگرى باشد، بعد مسافت نیز مزیت برعلت میشود.

ماندگارى هر هدیــه از کیفیت بالاترى برخــوردار باشــد، دوام بیشــتر و کاربــرد مناســبى داشــته باشــد، در بــازه زمانــى بیشــترى میهمان مخاطبان ما اســت و به همین نسبت بار تبلیغ شــرکت را زمان بیشترى به همراه دارد.

 

مرتبط با این موضوع

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *