منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید

اهداف شرکت درنمایشگاه ها

پارسیان مهر اراک

اهداف شرکت درنمایشگاهها

 

اصولاً نمایشگاههای خارج ازکشوربادوهدف برگزارمیشوند:

۱-     نمایشگاههایی که همراه با عرضه کالا ،فروش آنها نیز انجام میگیرد.

دراین نمایشگاهها بازرگانان فقط به قصد فروش درنمایشگاه شرکت میکنندتاهزینه های مرتبط برشرکت درنمایشگاه راتامین نمایند.

۲-    نمایشگاههایی که به  صورت تجـاری است وعرضـه کالابدون فروش آن انجام میشود.

دراین نمایشگاهها،شرکت کنندگان سعی میکنند نمایندگی کالاهای خارجی رااحرازنمایند ودرحین برگزاری نمایشگاه برای کالاهای خودبازاریابی تجاری وعملی نمایند. تحصیل یک بازارمستمربرای فروش کالاها، هدف اصلی حضوردرنمایشگاه است. بازرگانانی که بتوانند نمایندگی معتبـری درخـارج بدست آورند وسرویس دهی آنهابه طورمنظم وصحیحی باشد ، موفق خواهندبود ودرغیراینصورت ناموفق میباشند. لازم است قبل ازشرکت درهرنمایشگاه ضمن بررسیهای لازم ، اهداف شرکت درنمایشگاه مشخص شود. یک مدیرصنعت،یک تولیدکننده ویایک بازرگان قبل ازشرکت درنمایشگاه باید پاسخهای قانع کننده وموجهی برای این تصمیم داشته باشد.

اهداف حضور در نمایشگاه

الف- فروش بیشتروافزایش سهم بازار

ب- معرفی کالاهای جدید

ج-بدست آوردن شهرت واعتبارومعروفیت

د-اخذسفارش کلان برای آینده ( پیش فروش کردن)

و- برقراری ارتباط باجامعه ومصرف کنندگان(فعالیت روابط عمومی)

ز-ایجاد ذهنیت قوی ومثبت به نفع محصول وشرکت

ح-القاء یک طرزفکریا اندیشه جدید درمصرف کننده

ط- پیداکردن پیمانکاران وتامین کنندگان مواداولیه

ه- جمع آوری نقدینگی

انواع نمایشگاهها برحسب نوع فعالیت

 

نمایشگاهها برحسب موضوع فعالیت به انواع زیرتقسیم میشوند:

 

۱- نمایشگاههای عمومی بازرگانی یاافقی

دراین نمایشگاهها برطبق برنامه زمانبندی شده یا ادوار معینی مثلاً سالی یکبار یاهرچند سال یکبارنمایشگاههایی برای عرضه یا نمایش تولیدات ومحصولات جدید صنعتی، کشاورزی، خانگی واداری یا کالاهای سرمایه ای و مصرفی، درشهریامنطقه یا کشورخاصی برگزارمیگردد وهدف برگزارکنندگان معمولاً این است که امکانات تولید و قابلیت  های فنی واحدهای شرکت کننده درنمایشگاه درسطح وسیعی به آگاهی علاقه مندان رسیده و موجبات تبادل یا صادرات کالا،خدمات وتکنولوژی فراهم آید.نمایشگاههای عمومی بازرگانی ممکن است درسطح ملی،منطقه ای ویابین المللی برگزارگرددمانند نمایشگاه بین المللی مشارکت دربازسازی ونوسازی افغانستان که باحضورچندین شرکت خارجی وایرانی ونیزبه منظورنشان دادن قابلیتهای تولیدی وفنی واحدهای شرکت کننده  درمهرماه  ۱۳۸۱ درمحل دائمی نمایشگاههای    بین المللی خراسان برگزار گردید.

۲-نمایشگاههای بازرگانی تخصصی یا عمودی

نمایشگاههای تخصصی ،معمولا ًکالاهای خاصی برای گروههای خاصی یا موضوع مخصوصی مورد توجه است وازاین طریق سعی میشودکه تکنولـوژی یاپیشرفتهای فنی جدید به اطلاع علاقمندان برسد.

اهداف برگزاری نمایشگاههای تخصصی

هرساله درایران چندین نمایشگاه تخصصی درزمینه های مختلف ازجمله پوشاک ونساجی ،سنگهای معدنی وماشین آلات وتجهیزات معدنکاری ،فرش دستبافت، چینی ولوستر وابزارروشنائی و …برگزارمیشود. هریک ازاین نمایشگاهها ،بخشهای ویژه ای ازاقتصاد کشوررامدنظردارد ،اما اهداف اصلی دربرگزاری نمایشگاههای تخصصی،ارائه توانمندیهای صنعتی، انتقال دانش فنی و ارتقاء علوم دانش پژوهان است . ازآنجاکه برگزاری نمایشگاههای بین المللی و بازرگانی درگذشته نتوانسته بودخواست متخصصان، پژوهشگران وصنعتگران کشوردررشته های خاص را تامین نمایند،برگزاری نمایشگاههای تخصصی مد نظر قرار گرفت. ازسوی دیگرازدحـام حاکـم برنمایشگاههای تجاری، امکان برقراری تماسها وگفتگوهای تخصصی میان صاحبنظران ودست اندرکاران رافراهم نمیساخت. با این وصف برای ایران اسلامی که مسیرتوسعه اقتصادی و صنعتی شدن را طی میکند، برگزاری نمایشگاههای تخصصی بصورت امـری حسـاس وضروری خود را نشان میدهد. نمایشگاههای تخصصی درهررشته ای مخاطبان خاص خودرا به صحنه میکشاند وفضای مساعدی رابرای تبادل اطلاعات فراهم میسازد. این مزیتی است که فقط در نمایشگاههای تخصصی وجود دارد. نمایشگاههای تخصصی که تاکنون برگزارشده ،نتوانسته است بطورکامل به این اهداف سازنده دست پیداکند .بررسی علت این امر میتواند برگزارکنندگان وشرکت کنندگان درنمایشگاههای تخصصی را بسوی برگزاری نمایشگاههای پرثمروشایسته تر هدایت کند.

۳ –نمایشگاههای اختصاصی

دراین نمایشگاهها، محصولات وتولیدات یک کشوردرکشوردیگربه نمایش گذارده میشود. این نمایشگاهها میتواند درافزایش میزان صادرات ومعرفی توانمندیهای کشورها به ملل دیگرنقش مهمی ایفا نماید. چنانچه شرکتهابه صورت گروهی ودرقالب اتحادیه ها ویاباحمایت اتاقهای بازرگانی دراین گونه نمایشگاههاشرکت نمایند،برخی ازهزینه های ایشان کاهش خواهدیافت.  بسیارضروری است که پیش ازشرکت درنمایشگاههای خارج ازکشور،شرکت کنندگان بررسیهای دقیقی درموردکشورمقصدبه ویژه وضعیت اقتصادی، واردات وصادرات،قوانین گمرکی وحقوقی و.. .انجام دهند. دررابطه بامثال موردی درخصوص اینگونه نمایشگاههامیتوان به نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران درشهرکابل درخردادماه سال ۱۳۸۲ ونیزنمایشگاه اختصاصی ایران درشهرکراچی پاکستان درآذرماه ۱۳۸۲ اشاره کرد.  کارشناسان بازرگانی براین باورهستندکه برگزاری نمایشگاههای اختصاصی چنانچه بامطالعه کافی صورت بگیرد،ازشیوه های بسیارموثربرای استمرار ارائه کالاهای غیرنفتی وتوسعه صادرات است.  درجریان برگزاری نمایشگاههای بین المللی وتخصصی درکشورهای مختلف،شمـاربسیاری ازواحدهای تولیدی مشابـه شرکت کردندکه به رقابت تنگاتنگ بایکدیگرمیپردازند. دریک مجموعه عظیم ازکالاهای همگون باوجود ضعف کارهای تبلیغاتی،نمودکالاهای غیرنفتی کشوردشوارتراست،درحالی که درنمایشگاههای اختصاصی،این مشکل کمتروجوددارد ولذا این امرازمزایای برگزاری نمایشگاههای اختصاصی درخارج ازکشورمیباشد.

۴- اکسپوهایانمایشگاههای غیربازرگانی

نمایشگاه اکسپوبیشترجنبه نمایشـی دارد. دراین نمایشگـاههامعمولاً آخرین فنـاوریهابه نمایش گذاشته میشودتادرآینده درخدمت تجارت قرارگیرد. درایران چنین نمایشگاهی سابقه ندارد.

۵-نمایشگاه فروش یاعرضه مستقیم کالا

این نوع نمایشگاه معمولاً برای رفع نواقص سیستم توزیع کشوروحمایت ازمصرف کنندگان تشکیل میگردد که نسبت به انواع دیگرنمایشگاههاازاهمیت کمتری برخورداراست. این نوع نمایشگاههاکه درسالهای اخیردرایران مقبولیت یافته اند، درحقیقت نمایشگاه نیستند. بلکه مکانیسمی برای تعادل عرضه وتقاضا یا روشی برای شکستن قیمت یا محلی برای جبران نارسایی درسیستم توزیع هستند مانندنمایشگاههایی که به مناسبتهای مختلف برای فروش سریع کالا،خالی کردن انبارهایامبارزه باگرانفروشی ایجادمیشوند.

۶- نمایشگاههای مجازی

امروزه درعصرپرشتاب فناوری وتکنولوژی ودردنیایی که صحبت ازاقتصاد ،دانایی وصرفه جویی درهزینه وزمان میباشدهمگام شدن باپیشرفتهای دیگرکشورها امری لازم وضروری میباشد. نمایشگاههای مجازی یکی ازدستاوردهای نوین محققان واندیشمندان امروزی میباشدکه سعی براین دارندتاباحداقل هزینه وکمترین زمان رابطه ای هم زمان میان فروشنده وخریداربرقرارنمایند.  نمایشگاههای مجازی ایده های است که برخی سازمانهامانندسازمان بازرگانی ژاپن سعی دراجرای کاربردی آن دارند. ازامتیازاتی که دررابطه بااینگونه نمایشگاهها میتوان برشمرد به کاهش هزینه وصرف زمان در بازدید از نمایشگاهی خاصی میتوان اشاره نمود. دراین حالت بازدیدکننده درمحل اقامت خودمیتواندازنمایشگاهی که کیلومترهادورترازمحل،سکونت اوبرپاشده بازدیدکند،به تک تک غرفه هاسربزندوبصورت آنلاینonlineباصاحبان غرفه هاchatنمایندونیزدرخواست کاتالوگ نمایند.

۷- سیستم نمایشگاه بین المللی ماهوارهای

سیستم نمایشگاههای بین المللی ماهوارهای،روش تازه ای است که بااستفاده ازآن تمامی اعضای اتحادیه نمایشگاههای جهانی میتواننددرخانه های خوددرجریان کم وکیف برگزاری نمایشگاههای بین الملی قراربگیرند. دراین سیستم ماهواره ای مخصوص نمایشگاههادرمداریامدارهای تعیین شده ازقبل قرارمیگیرندوجزئیات نمایشگاههارابه نقاط مختلف دنیامخابره میکنند.طراح سیستم چنین پیشبینی کرده که نمایشگاههای بین المللی تجاری باتشکیل مجمعی مطرح شده وباسرمایه گذاری جمعی راه اندازی میشود. نمایشگاههای بین المللی مهم میتوانندباعضویت در(اتحادیه نمایشگاههای جهانی )وپرداخت حق السهم خود،درزمان برگزاری نمایشگاه،جزئیات آنرا  ازطریق سیستم ماهواره ای به تمام نقاط جهان ارسال کنند. ازسوی دیگرشرکتهایی که بخواهندازاین سیستم بهره مندگردند،به عضویت آن درمی آیند وسهم الشرکه خودراپرداخت میکنند. باجمع آوری سرمایه اولیه،هزینه اجرای پروژه نمایشگاههای بین المللی ماهوارهای تامین میشود. عقدقرارداداجرای پروژه باشخصیتهای حقیقی وحقوقی وپس ازتامین منابع سرمایه گذاری،میسرمیگرددوقابل اجراخواهدبود. سازمانهای فضایی قدرت درمدارقراردادن یک یاچندماهواره درنقاط موردنظررادارندومیتوانندبه سهولت اینکارراانجام دهندوفرستنده هارابنابه درخواست اتحادیه درنقاط موردنظرکارگذارند مانندتمام ماهواره های مخابراتی،امواج ارسالی ازیک نقطه به نقطه دیگرمخابره میشودوگیرنده زمینی برنامه نمایشگاههاراپخش میکند.این برنامه ازطریق سیستم کابلی برای متقاضیان پخش میشود.این طرح که به نظربسیاری ازکارشناسان قابل اجرامیباشدودرقرن آینده اجراخواهدشد،تحولـی عظیم دردنیای نمایشگاههای بین المللـی به وجودمیآورد.

 

مرتبط با این موضوع

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *